Alegeri Ultrasilvam

Alegerile pentru funcțiile vacante din cadrul Asociației Mediatorilor Ultrasilvam vor avea loc in data de 27 noiembrie 2014.

Conform statutului asociației, votul poate fi delegat prin procură scrisă sub semnătură privată unui alt membru. În acest caz, membrul delegat va lua decizii valabile şi pentru membrul delegatar. Membrii delegatari se consideră prezenți pentru realizarea cvorumului. Un membru nu poate să aibă mai mult de trei delegații. Modelul delegației poate fi descărcat de aici.

Funcțiile vacante sunt următoarele:

Consiliul Director: Președinte, Vicepreședinte, Secretar, 2 Membrii

Comisia de Evaluare: 3 Membrii

Comisia de Etică și Disciplină: 4 Membrii

Statutul Asociației Mediatorilor Ultrasilvam

FUNCȚIE RESPONSABILITĂȚI
Consiliul Director:
 1. exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale si hotaraste in toate problemele care intra in competenta sa
 2. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei
 3. pregăteşte sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale
 4. păstrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate în Adunările Generale şi a celorlalte documente necesare funcţionării Asociaţiei
 5. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei
 6. administrează patrimoniul asociației potrivit scopului propus
 7. întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul asociației
 8. cooptează şi întreține legături cu sponsori şi asociații similare din țară şi străinătate prin întocmirea protocolului de colaborare
 9. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei
 10. elaborează, modifică şi aprobă Regulamentul intern de funcţionare a Consiliului Director prin care se stabilesc atribuţiile membrilor acestuia
 11. aprobă primirea de noi membri, hotărăşte ridicarea calităţii de membru, pe baza recomandării Comisiei de Evaluare sau a Comisiei de Etică și Disciplină, după caz
 12. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei
 13. decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea activității asociației
 14. îndeplineşte şi alte atribuții, din sfera atribuțiilor Adunării Generale, între sesiunile acesteia, pentru asigurarea desfăşurării operative şi în bune condiții a activității asociației, urmând ca acestea să fie analizate şi validate de Adunarea Generală
 15. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală
 16. Consiliul Director este raspunzator pentru intreaga activitate in fata Adunarii Generale
Preşedintele
 1. reprezintă de drept asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități şi în justiție
 2. răspunde de gestiunea şi coordonarea activității operative a asociației, de respectarea legilor statului român şi hotărârilor Adunării Generale
 3. toate operațiunile financiare derulate de asociație vor fi semnate de Preşedinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta
 4. colaborează cu Consiliul Director pentru elaborarea strategiilor şi a planurilor de activitate pe termen scurt, mediu şi lung ale asociației
 5. răspunde în fața Consiliului Director de implementarea strategiei şi a planurilor de activitate
 6. angajează şi conduce personalul plătit din organizație
 7. Preşedintele îndeplineşte alte sarcini stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală
Vicepreşedintele
 1. participă la şedințele Consiliului Director
 2. îl ajută pe Preşedinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia
 3. înlocuieşte Preşedintele în atribuțiile lui când acesta lipseşte
 4. îndeplineşte sarcinile încredințate de Preşedinte, Consiliul Director sau de Adunarea Generală
Secretarul
 1. urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director
 2. elaborează materialele pentru şedințele Consiliului Director şi Adunării Generale
 3. îndeplineşte formalitățile necesare pentru sistemul de publicitate şi convocare a Adunării Generale
 4. este “purtătorul de cuvânt” al Consiliului Director şi Preşedintelui acestuia în raporturile cu alte instituții, cu autoritățile de stat, locale sau centrale, cu organe sau organizații guvernamentale sau neguvernamentale, interne şi internaționale, cu persoane juridice şi fizice, în limitele stabilite de Consiliul Director, Preşedinte sau înlocuitorul acestuia
 5. se îngrijeşte de ținerea tuturor documentelor, registrelor şi evidențelor asociației
Membrii Consiliului Director
 1. participă la şedințele Consiliului Director
 2. îi ajută pe Preşedinte, Vicepreședinte și Secretar în îndeplinirea atribuțiilor acestora
 3. îndeplinesc sarcinile încredințate de Preşedinte, Consiliul Director sau de Adunarea Generală
Comisia de Evaluare este formată din 3 membrii desemnați de Adunarea Generală, în ședință ordinară sau extraordinară, cu mandat de 3 ani și are următoarele atribuții

 1. analizează cererile de primire ale noilor membri și face recomandări în acest sens Consilului Director
 2. analizează schimbarea statutului din membru aspirant în membru asociat și face recomandări în acest sens Consilului Director
 3. analizează posibilitatea numirii de membri onorifici și face recomandări în acest sens Consiliului Director
 4. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea Președintelui Asociației. În caz de neîntrunire a Comisiei de Evaluare în ședințele ordinare sau extraordinare, Președintele Asociației poate desemna 3 dintre membrii Consiliului Director pentru a prelua temporar atribuțiile Comisiei de Evaluare
 5. răspunde în fața Consiliului Director
Comisia de Etică și Disciplină
 1. elaborează și/sau modifică Codul de Etică și Disciplină al Asociației și în supune aprobării Adunării Generale
 2. soluționează contestațiile, plângerile și sesizările venite de la membrii sau organele Asociației în baza prezentului Statut, a Codului de Etică și Disciplină al Asociației, a Codului de Etică și Disciplină al Mediatorului și a Regulamentului de Ordine Interioară al Asociației și înaintează soluțiile și propunerile Consiliului Director
 3. analizarea plângerilor și sesizărilor cu privire la abaterea de la normele etice profesionale, şi rezolvarea acestora
 4. reprezintă for de contestaţii în situaţia nerezolvării satisfăcătoare a cazurilor la nivelul diferitelor structuri organizatorice
 5. prezintă Adunării Generale raporturi periodice
 6. oferă consiliere, elaborează şi supraveghează punerea în practică a Codului de Etică Profesională al Asociației